معرفی هیأت ممیزه

 

ارتقاء اعضای هیأت علمی یکی از مأموریت‌های دانشگاه است، که بر مبنای ارزیابی فعالیت اعضای هیأت علمی در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی محقق می‌گردد. این امر نه تنها سبب ارتقای رتبه علمی اعضای هیأت علمی خواهد شد، بلکه این ارتقاء به نوعی در رشد فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی به‌عنوان عضوی از فرآیند آموزشی در خانواده دانشگاه و همچنین اعتلاء و ارتقاء محیط آموزشی در دانشگاه اثرگذار می‌باشد. بررسی، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی، بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص رکود علمی اعضای هیأت علمی و همچنین رسیدگی به سایر موارد مرتبط که در آئین‌نامه استخدامی و جذب اعضای هیئت علمی به آن اشاره شده است، از وظایف کمیسیون‌های تخصصی و هیأت ممیزه دانشگاه می‌باشد.

 

هیأت ممیزه مشترک دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی خراسان شمالی در تاریخ 1401/05/23 با صدور احکام اعضای هیأت توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل گردید و پس از برگزاری اولین جلسه از دوره اول هیأت ممیزه در تاریخ 1401/07/21 کمیسیون‌های تخصصی هیأت به شرح زیر مشخص شدند:

  1. - کمیسیون تخصصی علوم انسانی؛
  2. - کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی؛
  3. - کمیسیون تخصصی علوم پایه ؛
  4. - کمیسیون تخصصی هنر؛
  5. - کمیسیون تخصصی کشاورزی؛