اعضای ارتقاء مرتبه یافته

 ردیف دوره هیأت شماره جلسه تاریخ جلسه نام و نام خانوادگی متقاضی جنسیت موسسه مربوطه کمیسیون تخصصی مربوطه رشته متقاضی نوع ارتقاء تاریخ ارتقاء
1 اول 1 1401/07/21 مرتضی اسفندیاری مرد دانشگاه بجنورد فنی و مهندسی مهندسی شیمی استادیاری به دانشیاری 1400/03/05
2 امین جودت مرد دانشگاه بجنورد فنی و مهندسی مهندسی مکانیک استادیاری به دانشیاری 1400/11/02
3 مرتضی نوروزی مرد دانشگاه بجنورد علوم پایه ریاضی استادیاری به دانشیاری 1400/09/27
4 محبوبه یگانه زن دانشگاه کوثر علوم پایه فیزیک استادیاری به دانشیاری 1400/04/21
5 نسترن پارسافرد زن دانشگاه کوثر علوم پایه شیمی استادیاری به دانشیاری 1400/02/26
6 2 1401/11/06 حسین طاهری چادرنشین مرد دانشگاه بجنورد علوم انسانی تربیت بدنی استادیاری به دانشیاری 1400/10/29
7 مصطفی عابدی مرد مجتمع آموزش عالی اسفراین علوم پایه ریاضی استادیاری به دانشیاری 1400/11/23
8 عباس نسائیان مرد دانشگاه بجنورد علوم انسانی روان‌شناسی استادیاری به دانشیاری 1401/01/21
9 عمران توحیدی مرد دانشگاه کوثر علوم پایه ریاضی استادیاری به دانشیاری 1401/03/11
10 مهدی ادیبی مرد دانشگاه بجنورد فنی و مهندسی مهندسی عمران استادیاری به دانشیاری 1401/04/21
11 محسن رستمیان دلاور مرد دانشگاه بجنورد علوم پایه ریاضی استادیاری به دانشیاری 1401/04/22
12 راضیه نجات زن دانشگاه کوثر علوم پایه شیمی استادیاری به دانشیاری 1401/06/21
13 حسام صفا مرد دانشگاه بجنورد علوم پایه ریاضی استادیاری به دانشیاری 1401/06/28
14 امید وحدانی‌فر مرد دانشگاه بجنورد علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی استادیاری به دانشیاری 1401/07/26
15 عاطفه بقائیان زن مجتمع آموزش عالی اسفراین فنی و مهندسی مهندسی صنایع مربی به استادیاری 1401/02/21
16 فاطمه حورعلی زن مجتمع آموزش عالی اسفراین فنی و مهندسی مهندسی برق مربی به استادیاری 1401/04/29