تماس با دبیرخانه هیئت ممیزه

 

سمت سازمانی: رئیس دبیرخانه هیئت ممیزه

نام و نام خانوادگی :مرتضی نوروزی

مدرک تحصیلی: دکتری- ریاضی

شماره تماس مستقیم: ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۷۸

شماره تماس داخلی :۱۰۷۸

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه سوم - دبیرخانه هیئت ممیزه - اتاق ۴۰۸

سمت سازمانی: کارشناس دبیرخانه هیئت ممیزه

نام و نام خانوادگی :مهدی اسحاقی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس- مهندسی کامپیوتر

شماره تماس مستقیم: ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۷4

شماره تماس داخلی :۱۰۷4

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه سوم - دبیرخانه هیئت ممیزه - اتاق ۴۰۸

 
فاقد تصویر