کمیسیون‌های تخصصی هیئت ممیزه

نام کمیسیون تخصصی

رئیس کمیسیون

عضو حقیقی استاد

سایر اعضای حقیقی

دبیر کمیته منتخب

فنی و مهندسی

امین جاجرمی

دانشیار گروه مهندسی برق

دانشگاه بجنورد

محمود فغفور مغربی

استاد گروه مهندسی عمران

دانشگاه فردوسی مشهد

صدیقه عباسی

دانشیار گروه مهندسی شیمی مجتمع آموزش عالی اسفراین

حسن سجادی

دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بجنورد

معاون دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه بجنورد

علوم انسانی

محمد شبانی

دانشیار گروه تربیت بدنی

و علوم ورزشی دانشگاه بجنورد

علی افخمی

استاد گروه زبان شناسی

دانشگاه تهران

محمود فضیلت

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

علی‌اکبر سلیمانیان

دانشیار گروه علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره دانشگاه بجنورد

معاون دانشکده علوم انسانی

دانشگاه بجنورد

علوم پایه

حسین موسایی

 دانشیار گروه ریاضی

دانشگاه بجنورد

رضا طیبی

استاد گروه شیمی

دانشگاه حکیم سبزواری

علی خرسند زاک

دانشیار گروه فیزیک مجتمع آموزش عالی اسفراین

علی ریاحی مدوار

دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه کوثر

معاون دانشکده علوم پایه

دانشگاه بجنورد

هنر

علی‌اصغر پیله‌ور

دانشیار گروه شهرسازی

دانشگاه بجنورد

محمد مهدی عزیزی

استاد گروه شهرسازی

دانشگاه تهران

محمدرضا بمانیان

استاد گروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران

سودابه صالحی

دانشیار گروه ارتباط تصویری دانشگاه هنر تهران

معاون دانشکده هنر

دانشگاه بجنورد

کشاورزی

علیرضا دادخواه

استاد گروه تولید و ژنتیک گیاهی

دانشگاه بجنورد

پرویز رضوانی‌مقدم

استاد گروه اگروتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد

محمدرضا قربانی

دانشیار گروه علوم دام دانشگاه بجنورد

وحیدرضا جلالی

دانشیار گروه مهندسی طبیعت دانشگاه بجنورد

معاون دانشکده کشاورزی

دانشگاه بجنورد